Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh

This post is for me.

1. Kỹ thuậy giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học

 

2. TESOL method – General

 

3. Mix – Authenticity in TESOL

4. Essential Teaching Skills (ebook)

Chúc mình tiến bộ.

 

Thành tựu không đến từ sự thờ ơ, mộng ảo và ý chí cùn mà đến từ bàn tay, khối óc luôn miệt mài tranh đấu với thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *